Markarbeten

Lasses markarbeten i Stockholm – markförbättring, byggande av utgrävningsgropar och demontering i Stockholms storstadsregion.

Vi är en sammanslutning av olika specialistföretag med många års erfarenhet inom generalområdet. Markarbeten, demontering och produktion av utgrävningsgropar.
Oavsett om det är ett byggföretag, en privatkund eller en offentlig kund har vi kunskap och maskiner för att utföra alla markarbeten.
Från småhus till företagsparker är vi din pålitliga partner för byggprojekt i Stockholm och hela den nordtyska regionen.

Markarbeten i Malmö

De allmänna markarbetena omfattar byggåtgärder som röjning av byggarbetsplats, markröjning och bortskaffande, markfyllning och alla andra jordrörelser. De grundläggande processerna i de allmänna markarbetena är lossning, lastning, transport, installation och packning av jord. Byggandet av utgrävningsgropar, rörledningskonstruktion, dränering och anläggningsarbeten är också en del av de allmänna markarbetena i vidare bemärkelse.
Byggmaskiner som kedjegrävare, hjullastare, bulldozrar och väghyvlar används beroende på byggprojektets storlek. Leverans och installation av byggmaterial som toppjord, sand, grus, mineralblandningar, asfalt och andra toppskikt är lika mycket en del av markarbeten som transport och professionellt bortskaffande av jord. För att spara kostnader och bevara miljö och resurser erbjuder vi markarbeten i Stockholm i form av markförbättringar, markkonsolidering/markstabilisering och återvinning direkt på plats. Vid behov utför vi förberedande byggnadsarbete för våra kunder. Det handlar bland annat om trädfällning, avlägsnande av rötter och vegetation, rivningsarbeten och demontering av asfalterade områden samt asfalt- och betongfräsning.

Förbättring av marken
Förbättringen av mark och byggande mark har blivit mer och mer effektiv och ekonomisk under de senaste åren på grund av den framryckande tekniken och moderna entreprenadmaskiner. Många byggprojekt leder till markutgrävning, som numera måste bortskaffas till en hög kostnad eller ersättas av lämpliga byggmaterial – onödiga transportkostnader och deponiavgifter uppstår.
Eftersom miljöskydd spelar en mycket större roll än tidigare är markförbättring i vilket fall som helst att föredra framför markförbättring, särskilt när det gäller lagen om cirkulär ekonomi. Syftet är att säkerställa bevarandet av naturresurserna och skyddet av människor och miljön vid avfallsproduktion och i synnerhet att främja återvinning.
En distinktion görs mellan olika markarbeten såsom markförbättring, kvalificerad markförbättring och markkonsolidering/stabilisering. Dessa metoder används främst inom väg-, anläggnings- och rörledningsbyggande, men även inom anläggningsarbeten.
För jordförbättring och jordstabilisering appliceras ett bindemedel på jordutgrävningen eller byggnadsplatsen, blandad och komprimerad. Detta görs antingen genom en separator spade / marken blandningssystem eller för större områden med hjälp av stenfräsning. Beroende på jordegenskaper används antingen kalk, cement eller ett blandat bindemedel (kalkcementblandning) i en föreskriven massahalt. Före utförandet är det därför viktigt att ha ett nära utbyte med ansvarig geolog för att uppfylla kraven i fråga om kvantitet, vattenhalt och homogenitet. Ett optimalt resultat kan sedan uppnås genom självövervakning och extern övervakning av egenskaper som bärförmåga, styrka och frostbeständighet.
En särskild form av jordförbättring är screening av jord, grus och sand för att avlägsna främmande material som stenar, byggskräp, trä etc. och för att skapa ett homogent byggnadsmaterial. Skärmrutnätet kan vara mellan 15 och 25 mm efter behov.
För markförbättring och stabilisering har vi kompetens och anläggningsmaskiner för att utföra denna prestanda snabbt och effektivt.

Utgrävning
Byggandet av en bygg-grop är en del av markarbetets kärnområde i Stockholm, och det utförs med byggmaskiner som kedjegrävare och mobila grävmaskiner. Det beror på mer än att bara flytta stora jordmassor, du måste anpassa sig till varje olika konstruktion situation. Ett viktigt steg innan byggandet påbörjas är därför en professionell byggplatsbedömning för att känna till byggarbetsplatsens förhållanden i förväg och utveckla lösningar.
Avgörande för typen av utgrävning grop är utgrävning gropen innesluter. Det görs åtskillnad mellan utgrävningsgropar med vall och utgrävningsgropar med konstruktion. Å ena sidan beror detta på rymdförhållandena, dvs. Å andra sidan är markens egenskaper, det vill säga i synnerhet markklassen och skjurstyrkan, också avgörande.
Den så kallade Stockholmbyggnaden är beprövad och relativt kostnadseffektiv, en process som används över hela världen för att säkra utgrävningar.
En annan punkt för att säkra utgrävningsgropen är de lokala vattenförhållandena, det vill säga om en öppen eller sluten vätskeansamling är nödvändig för utsläpp av nederbörd eller grundvatten.
Från småhus och flerfamiljshus till kommersiella och industriella anläggningar skapar vi bygggropar av alla storlekar. Dessutom förbereder vi byggplatsen för vidare byggnadsarbete och ger råd.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest